ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
 
1. Πεδίο Εφαρμογής. Πελάτες κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων των Πωλήσεων μπορούν να είναι εταιρείες καθώς και ιδιώτες. Παραγγελίες, παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την SCH πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με βάση τους ακόλουθους γενικούς όρους συναλλαγών και πωλήσεων, τους οποίους ο Πελάτης αποδέχεται πραγματοποιώντας μια παραγγελία ή αποδεχόμενος την παράδοση των προϊόντων. Δεν θα γίνονται δεκτές διατάξεις κατά παρέκκλιση από τους όρους αυτούς εάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την SCH γραπτώς.
 
2. Όροι παράδοσης. Η παράδοση γίνεται με συλλογή από τον Πελάτη. Η SCH επωμίζεται το κόστος της συσκευασίας των προϊόντων. Ο τόπος της εκπλήρωσης είναι η πόλη της Πάτρας στην Ελλάδα ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος που καθορίζεται από την SCH γραπτώς. Αν η SCH αποστείλει το προϊόν σε άλλο τόπο από τον τόπο της εκπλήρωσης, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη, αμέσως μόλις η SCH παραδώσει το προϊόν στην μεταφορική εταιρεία, στον μεταφορέα ή κάθε άλλο οργανισμό που επιλέγεται για την εκτέλεση των μεταφορών.
3. Ειδοποίηση για Ελαττώματα. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξετάσει αμέσως τα παραδοθέντα προϊόντα για εμφανή ελαττώματα. Εάν διαπιστωθεί κατά αυτόν τον τρόπο ένα ελάττωμα, ο Πελάτης θα αναφέρει αυτό εγγράφως (αρκεί η γνωστοποίηση μέσω φαξ ή e-mail) στην SCH χωρίς καθυστέρηση. Ειδοποίηση για ελάττωμα θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παράδοση.
Εάν διαπιστωθεί ένα ελάττωμα που δεν ήταν εμφανές, η σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται εγγράφως αμέσως μετά την ανακάλυψή του. Η ειδοποίηση για ελάττωμα θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση από το χρόνο διαπίστωσης του ελαττώματος, και το αργότερο μέσα σε ένα (1) χρόνο από την παράδοση.
4. Εγγυήσεις. Στην περίπτωση ελαττωματικής παράδοσης, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ μεταγενέστερης εκπλήρωσης της υποχρέωσης (επισκευή του ελαττώματος ή παράδοση μη ελαττωματικών προϊόντων) και απόσυρσης της ελαττωματικής παράδοσης. Εάν ο Πελάτης επιλέξει μεταγενέστερη εκπλήρωση, η SCH υποχρεούται είτε να επισκευάσει το ελάττωμα είτε να παραδώσει μη ελαττωματικά προϊόντα κατά την επιλογή του. Στην περίπτωση αποτυχίας μεταγενέστερης παράδοσης ή επισκευής του ελαττώματος, ο Πελάτης υποχρεούται να αποδεχθεί μια επιπλέον απόπειρα μεταγενέστερης παράδοσης ή επισκευής του ελαττώματος, προτού αξιώσει τα επιπλέον δικαιώματά του εκ της εγγύησης (μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση). Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα στην SCH. HSCH θα βαρύνεται με το απαραίτητο κόστος για αυτήν την επιστροφή. Η περίοδος εγγύησης είναι ισχυρή για ένα (1) χρόνο, αρχομένης από την παράδοση των προϊόντων. Επιπλέον αξιώσεις από την πλευρά του Πελάτη αποκλείονται, ειδικότερα αξιώσεις από επιγενόμενη ζημία προκληθείσα από τα ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτή δεν είναι απόρροια έλλειψης εξασφαλισμένων προδιαγραφών.
5. Περιορισμός της ευθύνης.Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΙΣ ΡΗΤΩΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ Η ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ.
6. Όροι πληρωμών. Το τίμημα της πώλησης θα εξοφλείται ολοσχερώς πριν από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων, αν δεν συμφωνηθεί άλλως από τα μέρη γραπτώς. Σε περίπτωση αθέτησης των πληρωμών εκ μέρους του Πελάτη, θα δικαιούται η SCHνα απαιτήσει την άμεση παράδοση των εμπορευμάτων που έχουν ήδη παραδοθεί χωρίς να παραβιάζει τους όρους της σύμβασης.
 7. Παρακράτηση Κυριότητας. Τα προϊόντα που προμηθεύονται παραμένουν ιδιοκτησία της SCH, μέχρι την πλήρη εξόφληση του αντίστοιχου τιμήματός τους. Η επεξεργασία και ο χειρισμός των προϊόντων πάντοτε γίνεται για λογαριασμό της SCH, ως κατασκευαστή, αλλά χωρίς υποχρεώσεις για την SCH. Σε περίπτωση που η (συν)κυριότητα αποσβένεται μέσω του συνδυασμού των προϊόντων με άλλα προϊόντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν δια της παρούσας ότι η (συν)κυριότητα του Πελάτη επί του νέου προϊόντος θα μεταβιβάζεται στην SCH κατά αναλογία με το μερίδιο επί της αξίας (όπως προκύπτει ανά τιμολόγιο).
8. Εκχώρηση. Ούτε η εν λόγω σύμβαση ούτε κανένα δικαίωμα και υποχρέωση είναι  δυνατόν να παραχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί από ένα από τα δύο μέρη, εν όλο ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους και κάθε τέτοια έννομη εκχώρηση αν δεν έχει τέτοιου είδους συναίνεση θα είναι άκυρη. Η SCH έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατωτέρω, και χωρίς να έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη, στο πρόσωπο με το οποίο SCH (α) συγχωνεύεται, (β) πωλεί ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων ή των δραστηριοτήτων της, ή (γ) πωλεί ένα σημαντικό μέρος της ή των επιχειρήσεων που αφορούν την παραγωγή ή / και την πώληση του προϊόντος.
9. Ανωτέρα Βία. Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα ευθύνεται για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ της σύμβασης, όταν πρόκειται για λόγο ανωτέρας βίας, ειδικότερα δε, για φυσικές καταστροφές, εμπάργκο, τρομοκρατικές ενέργειες (ή απειλή αυτών), θεομηνίες, πόλεμο, ταραχές, εργατικές διενέξεις, αναστολή ή διακοπή εργασιών εξαιτίας ακραίων παραγόντων, κυβερνητικά μέτρα, και άλλα γεγονότα εκτός της σφαίρας του εύλογου ελέγχου των Συμβαλλομένων Μερών, όπως η έλλειψη παραδόσεων ταινιών επικόλλησης. Το τελευταίο συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις ανωτέρας βίας που προκύπτουν και στους προμηθευτές της SCH. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους χωρίς καθυστέρηση και θα συζητούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να καταστήσουν εκ νέου εφικτή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της σύμβασης με κάθε τεχνικό και οικονομικά εύλογο μέσο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η παράγραφος δεν θα απαλλάσσει κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος από την υποχρέωσή του να επωμιστεί το σχετικό κόστος.
10. Διατήρηση του Απορρήτου. Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να τηρούν τους απαιτούμενους όρους εμπιστευτικότητας σχετικά με τις λεπτομέρειες της σύμβασης. Τα Μέρη θα προβλέπουν ώστε υπάλληλοι και τρίτα συνεργαζόμενα μέρη εμπλεκόμενα με την εφαρμογή της σύμβασης, να δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας, και ότι δεν θα χρησιμοποιούν, ή θα εξάγουν, ή θα αναθέτουν ή άλλως μεταφέρουν (είτε μέσω ανάθεσης, πώλησης, νομικής ενέργειας ή άλλως) σε κανένα πρόσωπο, θεσμό ή χώρα, την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας ή κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση εξ αυτής. Τα ως άνω ισχύουν ομοίως και για παρουσίαση της παρούσας σύμβασης για νομικούς ελέγχους, από νομικούς συμβούλους ή φοροτεχνικούς, επενδυτές, τράπεζες και άλλους συμβούλους.
11. Λοιπές Διατάξεις. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους όρους είναι άκυροι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να αντικαταστήσουν τον ανίσχυρο όρο με άλλον, ο οποίος είναι κατά το δυνατόν πλησιέστερος στις οικονομικές συνέπειες του όρου που αντικαταστάθηκε. Το ίδιο ισχύει και για την συμπλήρωση κενών της σύμβασης.